Algemene voorwaarden

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Een portie aandacht
De eenmanszaak, opgericht door Marije Verstraten (hierna te noemen coach), gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71074147.

Opdrachtgever/cliënt
De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot coaching, training of massage is gesloten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Een portie aandacht en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Een portie aandacht uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3 Huisregels massage
3.1 Erotische massages behoren NIET tot de aangeboden behandelingen bij Een portie aandacht.
3.2 Het ondergoed wordt aangehouden tijdens de massage (met uitzondering van een bh). Houdt de cliënt geen ondergoed aan dan wordt zij/hij niet gemasseerd.
3.3 Ontstaat er twijfel over de aard van het bezoek van cliënt dan behoudt de masseur ten allen tijden het recht om de behandeling af te breken.

4 Vertrouwelijkheid
De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.
Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt vooraf aan de deelnemer om schriftelijke toestemming gevraagd.

5 Tarieven
De tarieven zijn persoonlijk op te vragen bij Een portie aandacht via marije@eenportieaandacht.nl en zijn zichtbaar op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Een portie aandacht is gerechtigd om gedurende het kalenderjaar een tariefwijziging door te voeren. Dit geldt niet voor reeds lopende offertes en overeenkomsten.
Voor opgevraagde offertes geldt een geldigheidsduur van 30 dagen. Na het verstreken kan geen enkel recht worden ontleend aan de offerte.

6 Facturering en betaling
Coachingssessies en 1-dagsretraites worden achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van Een portie aandacht. De Opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Een portie aandacht t.n.v. M. Verstraten, NL43 KNAB 0257 1792 08 onder vermelding van factuurnummer.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Een portie aandacht een betalingsherinnering. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan de verplichtingen voldoet, dan is Een portie aandacht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Een portie aandacht, zal de vordering uit handen gegeven worden aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van Opdrachtgever. Bij een betalingsachterstand is Een portie aandacht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat Opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Massages dienen na de behandeling ter plekke contant betaald te worden aan Een portie aandacht.

7 Overmacht
De coach heeft het recht de afgesproken coachsessie, 1-dagsretraite of massage in het geval van overmacht te verplaatsen of te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de coach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de coach niet in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

8 Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor de Opdrachtgever gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. De coach bevestigt de afzegging altijd per e-mail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

9 Annulering en verplaatsing door coach
9.1 Een portie aandacht behoudt altijd het recht om een afspraak te annuleren. Zijn er al kosten betaald door de Opdrachtgever dan zal Een portie aandacht deze binnen 14 dagen terugbetalen.
9.2 Een portie aandacht behoudt altijd het recht om de aanvangstijd, datum en/of locatie van een coachsessie, 1-dagsretraite of massage te wijzigen.

10 Aansprakelijkheid
Een portie aandacht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Een portie aandacht.

Een behandeling bij Een portie aandacht is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden. Bij het niet vermelden van medische klachten, blessures, ziektes of relevante informatie kan Een portie aandacht achteraf niet schadelijk worden gesteld voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

11 Wijziging van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 maart 2018. Een portie aandacht heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft deze tot zeven 7 dagen na de kennisgeving het recht de overeenkomst met ingang van de eerstvolgende betalingsperiode op te zeggen.

12 Klachtenprocedure
Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Een portie aandacht. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Een portie aandacht zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Lukt dit niet dan schakelen zij mediation in. Bij mediation proberen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en professionele conflictbemiddelaar een oplossing te vinden voor de gerezen problematiek. De mediator dient geregistreerd te zijn in het MfN register. In overleg wordt door partijen gezamenlijk besloten welke mediator de mediation zal gaan begeleiden. De kosten van de mediator worden door beide partijen ieder voor een gelijk deel gedragen.